Algemene voorwaarden


 • Artikel 1.Definities

 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

 • Opdrachtnemer :Praktijk Anouk Vermeulen
 • Opdrachtgever :De wederpartij van Opdrachtnemer
 • Behandelovereenkomst :De mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

Artikel 2. Toepasselijkheid.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en alle daarmee verband houdende handelingen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen

Artikel 3. Bedrijfsomschrijving.

 

Praktijk Anouk Vermeulen is opgericht op 22-03-2013 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57526524

 

Artikel 4. Uitvoering van de behandelovereenkomst.

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever. Nooit een resultaatverplichting.

Artikel 5. Tarieven.

 1. De tarieven genoemd op de website www.pratijk-anouk vermeulen.nl zijn inclusief BTW, tenzij anders aagegeven.  
 2. Kort telefonisch overleg( max. 15 min.) is gratis. Als er meer tijd nodig is voor een gesprek, zal er een afspraak worden gemaakt, waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden. 
 3. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden. 

 

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Betaling dient te geschieden na iedere sessie, contant en/ of via factuur. Deze dient contant of binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt te worden. Indien Opdrachtgever niet binnen de termijn van 14 dagen betaald, wordt een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd verdere levering van diensten op te schorten. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 7. Verhindering van deelname. 

 

Indien bij verhindering de deelname aan een sessie tenminste vierentwintig uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen vierentwintig uur worden de kosten van de sessie wel in rekening gebracht. Hierbij worden de tarieven gehanteerd zoals beschreven op de website. Bij ziekte is overleg mogelijk. 

 

Indien de therapeut verhinderd is zal deze de cliënt tijdig, uiterlijk een uur vóór betreffende sessie, hiervan in kennis stellen. 

 

Artikel 8. Overmacht.

 

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Bij overmacht kan de therapeut niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten of andere zaken van de cliënt ten aanzien van de betreffende sessie. 

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

 

Bij lichamelijke en psychische klachten, raadt de Opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die Opdrachtgever, al dan niet in overleg met Opdrachtnemer, heeft genomen. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de sessies als de periode daarna. 

 

Artikel 10. Klachtenprocedure.

 

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten, dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan de Opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat Opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is de rechter in de woonplaats van de Opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen. 

 

Artikel 11. Vertrouwelijke informatie

 

Alle informatie die tijdens de sessies besproken wordt, zal vertrouwelijk behandeld worden. In overleg met de Opdrachtgever kan besloten worden om derden in te lichten. In geval van dreigend gevaar voor Opdrachtgever, Opdrachtnemer, bepaalde personen of voor de samenleving, behoudt de Opdrachtnemer het recht om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen, zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan de Opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van de Opdrachtopnemer eisen. 

 

Artikel 12. Wetgeving.

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.praktijk-anoukvermeulen.nl 

 

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de coach.